Nikita Sychev

Studies at ITMO University

C++ & Python Developer

Telegram | Github